ਬੱਦਲਵਾਈ
ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ 
ਧੁੰਦਲਾ ਚੰਨ

ਲਖਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰੀਂਹ ਵਾਲਾ