ਬੁਰਕੀ ਕੰਬੇ
ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਫੜੀ
ਪ੍ਰਦੇਸੋਂ ਫੋਨ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਪੁਰੇਵਾਲ