ਫੁੱਲਾਂ ਲੱਦੀ ਬਹਾਰ 
ਇੱਕ ਗੁਲਾਬੀ ਟੁੰਗਿਆ 
ਭਰਵੇਂ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ

ਚਰਨ ਗਿੱਲ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ