ਬਸੰਤੀ ਚੁੰਨੀ 
ਢਲਕੀ ਸਿਰ ਤੋਂ 
ਪੱਤਝੜ–

ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ