ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਹਾਵੇ
ਫਰੋਲੇ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ
ਘਰ ਬਣਾਵੇ

ਕਮਲ ਸੇਖੋਂ