ਬੇਚਿਰਾਗ਼ ਪਿੰਡ–
ਚੰਨ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ
ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ

ਨਿਰਮਲ ਬਰਾੜ