ਪਿੰਡੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ
ਭਤੀਜਾ ਬੋਲੇ
ਪਿਛੇ ਚਿੜੀਆਂ ਚਹਿਕਣ

ਅੰਬਰੀਸ਼