ਪਿੰਡੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ
ਭਤੀਜਾ ਬੋਲੇ
ਪਿਛੇ ਚਿੜੀਆਂ ਚਹਿਕਣ

ਅੰਬਰੀਸ਼ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ