ਬਿਰਧ ਆਦਮੀ
ਗੌਹ ਨਾਲ ਤੱਕੇ
ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦਾ ਬੂਹਾ

ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ