ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ 
ਪੌਣਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ 
ਚੰਨ ਮਾਹੀ ਦੂਰ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ