ਲਿਫੀ ਸਰੋਂ 

ਹੋਰ ਲਿਫਾਈ ਤੋਤਿਆਂ

ਟਾਂਵਾਂ ਟਾਂਵਾਂ ਫੁੱਲ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ