ਤੋਤਿਆ ਦਾ ਜੋੜਾ

ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਸੁੱਟੇ

ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਬੇਰ

ਗੀਤ ਅਰੋੜਾ