ਅੰਬ ਪੱਕੇ

ਨਿਵੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ

ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੇਤੰਨ

ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ