ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਛਰਾਟਾ…

ਗੁਨ੍ਹਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ

ਸੇਵੀਆਂ ਲਈ ਆਟਾ

ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗਟ