ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ

ਨਾ ਬੋਲੇ
ਨਾ ਮੁਸਕਾਵੇ
ਵੰਡੇ ਮੁਸਕਾਨਾਂ