ਠੰਡੀ ਸਵੇਰ
ਅਚਾਨਕ ਪੈ ਗਈ ਬਰਫ਼ ਹੋਰ
ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ

ਬਹਿਨਾਮ ਘਸੇਮੀ
ਅਨੁਵਾਦ – ਚਰਨ ਗਿੱਲ