ਗੁੱਡੀ ਦੀਆਂ ਮੀਢੀਆਂ 
ਨਵੇਂ ਕਲਿੱਪ ਲਾ ਰਹੀ 
ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ 

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ