ਦਿਨ ਦਾ ਛਿਪਾਅ
ਕਾਟੋ ਖਾਵੇ ‘ਮਰੂਦ
ਮੁੰਡਾ ਪੱਤੇ ਚਿੱਥਦਾ

ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ