ਠੰਡੀ ਰਾਤ
ਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘਿਰਿਆ
ਅਧੂਰਾ ਚੰਨ

ਸੌਰਵ ਮੌਂਗਾ