ਦੀਪੀ ਸ਼ੈਰ

frosted window
child making
smiley face
ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਖਿੜਕੀ ਤੇ
ਬੱਚਾ ਬਣਾਵੇ
ਹਸਾਉਂਣਾ ਚੇਹਰਾ