ਮਜ਼ਹਰ ਖਾਨ

nimashaan vellay
main te saray pakheroo
gharo ghari

ਨਿਮਾਸ਼ਾਨ ਵੈਲੀ
ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਖੇਰੂ
ਘਰੋ ਘਰੀ