ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ

ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ –
ਕਾਂ ਪੀਵੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ