ਸੰਜੇ ਸਨਨ

ਸੜਕ ਤੇ ਬਚਪਣ
ਵੇਚ ਕੇ ਪੋਪ ਕਾਰਨ
ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਵਾਨ