ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ

ਵਗੇ ਹਵਾ
ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹਨ ਪਤੰਗ
ਹੇਠਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ