ਸੰਧਿਆ ਵੇਲਾ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਰਲ ਰਹੀ 
ਪਾਠ ਤੇ ਸ਼ੰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਸੰਜੇ ਸਨਨ