ਨਵੀਂ ਸੜਕ–
ਹੋਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਇਆ ਮੀਲਪੱਥਰ
‘ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ

ਨਿਰਮਲ ਬਰਾੜ