ਵਾਵਰੋਲਾ
ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ ਅੰਦਰ
ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਗੁਲਦਾਨ

باد ناگهانی
تنها میتوانم گلدان کوچکی را
به اتاقم بیاورم

ਸਮਾਨੇਹ ਹੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਫਰਾਨੀ
ਅਨੁਵਾਦ- ਨਿਰਮਲ ਬਰਾੜ