ਪਗਡੰਡੀ–
ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਟ ਰਹੀ
ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ