ਵਿਕੀ ਸੰਧੂ

ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫੋਲਣ ਫੋਲੀ ਜਾਣ
ਜੋਗੀ ਗਾਵੇ
ਸ਼ਾਮ ਢੱਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੀਏ