ਜਗਤਾਰ ਔਲਖ ਮੀਰਪੁਰੀ

ਸਰ੍ਹੋਂ ਵਾਲੇ਼ ਖ਼ੇਤ
ਗੰਦਲਾਂ ਤੋੜਦਿਆਂ
ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ