ਕਬਰਿਸਤਾਨ–
ਇੱਕ ਤ੍ਰੇਲ ਤੁਪਕਾ ਵੀ
ਧਰਤੀ ‘ਚ ਦਫਨ

ਨਿਰਮਲ ਬਰਾੜ