ਹਨੇਰੀ ਪਿਛੋਂ
ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਗੇ ਪਈ 
ਮੁਰਝਾਈ ਕਲੀ

ਹਰਿੰਦਰ ਅੰਜਾਨ