ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ 
ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਲੰਮਾ 
ਚੰਨ ਰੰਗਾ ਸੂਰਜ

ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ