ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ
ਸਪੀਕਰ ‘ਤੇ ੴ ਸੁਣ
ਮਸਤਕ ਝੁਕਾਇਆ

ਅਵੀ ਜਸਵਾਲ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ