ਗੋਰਿਆਂ ਹਥਾਂ ਦੀ ਥਾਪ
ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਫੈਲ ਗਈ 
ਚੂੜੇ ਦੀ ਤਾਲ ‘ਤੇ 

ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ