ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਪੌਣ
ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਕਦਮ
ਹਿੱਲੇ ਘੱਗਰੇ ਦੀ ਲੌਣ

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ