ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ਖ਼ਤ
ਲੱਭਿਆ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ‘ਚ
ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ