ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ
ਸਾਰੇ ਰੰਗ
ਇਕ ਫੁਲ ‘ਚ ਸਮੋਏ