ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਅਲਟਰਾ ਸਾਓੁਡ ਤੋਂ ਬਚਾਈ
ਸੋਹਰਿਆਂ ਨੇ
ਰਾਖ ਦੀ ਮੁਠ ਬਨਾਈ