ਰਿਦਮ ਕੌਰ

 ਹੋਰ ਝੁਕੀ
ਫੁੱਲਾਂ ਲੱਦੀ ਟਾਹਣੀ
ਮੀਂਹ ‘ਚ ਭਿੱਜ