ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਦਿੱਸੇ
ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸਾੜੇ
ਕਰੋਧ ਜਵਾਲਾ