ਦਿਲਰਾਜ ਕੌਰ

Poh ridhee
maagh khaadhee
rauh dee kheer ……

ਪੋਹ ਰਿਧੀ
ਮਾਘ ਖਾਦੀ

ਰੋਂਹ ਦੀ ਖੀਰ