ਜਲਿਆ ਖਤ 
ਬੁਝਦੇ ਬੁਝਦੇ ਸੁਲਗ ਪਈ 
ਸੁਰਖ ਇਬਾਰਤ

ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ