ਅਵੀ ਜਸਵਾਲ

 pathar cheer
daria ne bnaia
natural bridge
ਪੱਥਰ ਚੀਰ
ਦਰਿਆ ਨੇ ਬਣਾਇਆ
ਕੁਦਰਤੀ ਪੁੱਲ