ਗੁਰਿੰਦਰ ਸੈਣੀ

ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ,
ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਗਾਥਾ
ਇੰਟਰਨੇਟ ਤੇ