ਹਿੱਲ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ
ਦੇਵਦਾਰ ਦਾ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ
ਝਨਾਬ ਦੀ ਗੂੰਜ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ