ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ
ਦੋਹਾ ਹਥਾ ਨਾਲ ਘੁਟੇ
ਅਣਭੋਲ ਜਿਹੀ …

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ