ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਤਨਹਾਈ–
ਖਾਲੀ ਬੈਂਚ ਤੇ
ਨਿੱਕੀ ਚਿੜੀ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ