ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ

 ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲਵਕੜੀ ‘ਚ
ਛੋਟਾ ਬਾਲ
ਸੀਪ ‘ਚ ਮੋਤੀ