ਰਿਦਮ ਕੌਰ

 ਨਿੱਕੀ ਕਣੀ
ਰੁਮਕਦੀ ਪੌਣ
ਖਿੜੀ ਸਵੇਰ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ