ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ
ਮਾਣੋ ਤੇ
ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਦੁਧ ਚਟਮ